Bedrijfsinformatie  |  Adres  |  Consultancy  |  Education  |  Links
 

Algemene voorwaarden A.C. van der Meer Consultancy  

Vrijwel alle bedrijven werken volgens "algemene leveringsvoorwaarden", die op verzoek kunnen worden toegestuurd. Hierdoor worden contracten eenvoudiger en dit werkt prettig voor beide partijen. Hoe vaak bent u er bijvoorbeeld door tijdsdruk echter maar van uit gegaan dat de voorwaarden inderdaad redelijk zijn?!

A.C. van der Meer Consultancy is een "no-nonsense" dienstverlener en zal er alles aan doen om inhuur van kennis door bedrijven net zo eenvoudig te maken als bijvoorbeeld het gebruik maken van een taxi.
Daarom plaatsen we onze algemene leveringsvoorwaarden op deze pagina: zo kan hier geen onduidelijkheid over ontstaan
.

Natuurlijk kunt u ze ook opvragen bij de KvK in Rotterdam en willen we ze ook zonder meer toe faxen, maar juist voor dit soort informatie is het web een geweldig medium.

In de voorwaarden is A.C. van der Meer Consultancy afgekort naar ACM.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

  1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.

Artikel 2. Offertes

  2.1 ACM is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever door hem schriftelijk binnen 14 dagen bevestigt.

  2.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW in EURO's, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

  3.1. ACM zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

  3.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ACM het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

  3.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ACM aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ACM worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ACM zijn verstrekt, heeft ACM het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

  3.4. ACM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ACM is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem/haar kenbaar behoorde te zijn.

  3.5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan ACM de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 4. Contractsduur; uitvoeringstermijn

  4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

  4.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever ACM derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

  5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

  5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ACM zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

  5.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal ACM de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal ACM daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 6. Geheimhouding

  6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

  7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden behoudt ACM zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

  7.2 Alle door ACM verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van ACM worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

  7.3 ACM behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Opzegging

  8.1 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met redenen omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste een maand in acht te nemen. Echter indien in de opdrachten duidelijk andere afspraken zijn overeengekomen zullen die afspraken gelden.

  8.2 In geval van tussentijdse opzegging heeft ACM naast vergoeding van gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van opzegging.

  8.3 Voor annuleren van Consultancy en/of Trainings opdrachten gelden de volgende regels, tot 2 weken voor aanvang worden alleen de reeds gemaakte kosten in rekening gebracht, tussen 2 weken en 1 week voor aanvang wordt ook 50% van de te factureren werkzaamheden in rekening gebracht, en binnen 1 week voor aanvang wordt ook 100% van de te factureren werkzaamheden in rekening gebracht.

Artikel 9. Ontbinding van de overeenkomst

  9.1 De vorderingen van ACM op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: indien na het sluiten van de overeenkomst aan ACM ter kennis gekomen omstandigheden geven ACM goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen en/of indien ACM de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

  9.2 In de hierboven genoemde gevallen is ACM bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van ACM schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. Gebreken; klachttermijnen

  10.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan ACM.

  10.2 Indien een klacht gegrond is, zal ACM de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal ACM slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14.

Artikel 11. Honorarium

  11.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3-7 van dit artikel.

  11.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfkosten.

  11.3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van ACM, ' geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

  11.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfkosten.

  11.5 Bij opdrachten met een looptijd van meer drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

  11.6 Indien ACM met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is ACM niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

  11.7 Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 12. Betaling

  12.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand.

  12.2 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

  12.3 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13. Incassokosten

  13.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

  14.1 De aansprakelijkheid van ACM, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

  14.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van ACM het bedrag van het overeengekomen honorarium, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste  maand verschuldigde honorariumgedeelte.

  14.3 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van ACM of haar leidinggevende ondergeschikten.

  14.4 ACM heeft te allen tijde een inspanningsverplichting, wat inhoudt dat zij nimmer verantwoordelijk is voor eventuele gevolgschade en een blijvend eindresultaat. Dit om reden dat ACM nimmer alleen toegang heeft tot de systemen en de bijbehorende infrastructuur en de goede werking mede afhankelijk is van zaken die zich buiten de invloedssfeer van ACM afspelen.

Artikel 15. Overmacht

  15.1 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van ACM opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ACM niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

  15.2 Indien ACM bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen is hij/zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 16. Toepasselijk recht

  16.1. Op elke overeenkomst tussen ACM en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

  


A.C. van der Meer Consultancy - e-mail info@acvdmeer.nl - tel : 06-22804851 - Algemene Voorwaarden